dots

חלוקת רכוש

גבר ואישה לוחצים ידיים לאחר הסכם

במהלך חייכם המשותפים, צברתם מלבד זיכרונות וחוויות, גם רכוש משותף וממון. בזמן פרידה, תצטרכו להחליט כיצד לחלק ביניכם את הרכוש שנצבר. למשרדנו ניסיון וידע רב בחלוקת רכוש, גם בסכסוכים מורכבים ועתירי ממון. נשמח לתת לכם מידע לגבי זכויותיכם ולסייע לכם לשמור על רכושכם, כדי שתוכלו להגן על חלקכם ברכוש המשותף.

החלוקה

במידה שלא הצלחתם להגיע ביניכם להסכמה ולא ערכתם הסכם ממון, חלוקת הרכוש תיעשה על פי העקרונות הקבועים בחוק יחסי ממון בין בני זוג התקף לגבי בני זוג שנישאו משנת 1974 ואילך (עד שנה זו, חלה חזקת השיתוף). הכלל המנחה בחוק הוא חלוקה שוויונית של כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין (נכסי מקרקעין, זכויות סוציאליות, רכבים ועוד). במקרים חריגים בלבד, לבית המשפט סמכות לחלק באופן לא שוויוני את הרכוש ולקבוע שאחד מהצדדים זכאי לקבל חלק גדול יותר ברכוש המשותף.

מחוץ לחלוקה

החוק קובע גם אילו נכסים לא יחולקו בין בני הזוג. בין נכסים אלה, יכולים להיות נכסים של אחד מבני הזוג לפני החיים המשותפים, רכוש שקיבלו במתנה או ירושה שניתנה בתקופה בה חיו יחד. עם זאת, במצבים מסוימים עשוי בית המשפט לקבוע כי רכוש כזה או אחר שלא אמור להיות משותף יהיה משותף, בהתקיים תנאים מסוימים.

לאן מכאן

לפני הפרידה, חשוב שתדעו מהן זכויותיכם ברכוש כדי שתוכלו להגן עליהן, אם באמצעות הסכם ואם באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית המשפט. עורכי הדין שלנו בונים אסטרטגיה ספציפית לכל לקוח בהתאם לנסיבות המקרה הייחודי שלו או שלה. מטרתנו היא לשמור על איכות החיים הכלכליים של הלקוחות שלנו לאחר הגירושין, ויחד, נבחר דרך שתבטיח שגם האינטרסים הכלכליים שלכם ישמרו באופן הטוב ביותר.